آیین نامه ها و دستورالعمل ها

85

دستورالعمل اجرایی مرکزراهنمای متقاضیان اخذ تاییده اختراع

بر اساس آيين نامه هاي بنياد ملي نخبگان، مرکز استعداد درخشان معاونت آموزشي وزارت بهداشت و همچنين آيين نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي علوم پزشکي (مربوط به معاونت آموزشي وزارت بهداشت) مرجع بررسي کننده ي در...

آیین نامه استعداد درخشان

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر