کمیته مالکیت فکری و ابداعات

111
 

اعضای کمیته مالکیت فکری و ابداعات

جناب آقای دکتر امیر علی قهرمانی

معاون تحقیقات و فناوری


جناب آقای دکتر محمد امین یونسی

مدیر توسعه فناوری سلامت


جناب آقای سالار پوربرات

مدیر مرکز مالکیت فکری و اختراعات 
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر