سومین جلسه از مجموعه نشست های انتقال فناوری مدیریت توسعه فناوری دانشگاه با گروه پرستاری دانشکده پرستاری بجنورد در محل مرکز نوآوری برگزار شد.
در این جلسه به موضوعاتی همچون نحوه بهره مندی اعضای هیات علمی از دستیاران فناوری، مباحث مربوط به TTO و انتقال فناوری، مالکیت فکری، ایده پردازی و حضور در مراکز رشد پرداخته شد.


فاقد نظر