News RSS Feed fa-IR ١٤٠١/٧/١١ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به مرکز مالکیت فکری و ثبت اختراعات - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی سومین جلسه از مجموعه نشست های انتقال فناوری با گروه پرستاری برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://ipc.nkums.ac.ir/Content/83670/سومین جلسه از مجموعه نشست های انتقال فناوری با گروه پرستاری برگزار شد ١٤٠١/٥/٥ وبینار از ایده تا اختراع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://ipc.nkums.ac.ir/Content/83388/وبینار از ایده تا اختراع ١٤٠١/٤/٢٠ برگزاری نخستین نشست انتقال فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://ipc.nkums.ac.ir/Content/82913/برگزاری نخستین نشست انتقال فناوری ١٤٠١/٣/٢٩ دومین جلسه از دوره آموزشی دستیاران فناوری برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://ipc.nkums.ac.ir/Content/82912/دومین جلسه از دوره آموزشی دستیاران فناوری برگزار شد. ١٤٠١/٣/٣ نخستین جلسه از دوره آموزشی دستیاران فناوری برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://ipc.nkums.ac.ir/Content/82125/نخستین جلسه از دوره آموزشی دستیاران فناوری برگزار شد. ١٤٠١/٢/٣٠